Dostosuj preferencje dotyczące zgody
Używamy plików cookie, aby pomóc użytkownikom w sprawnej nawigacji i wykonywaniu określonych funkcji. Szczegółowe informacje na temat wszystkich plików cookie odpowiadających poszczególnym kategoriom zgody znajdują się poniżej. Pliki cookie sklasyfikowane jako „niezbędne” są przechowywane w przeglądarce użytkownika, ponieważ są niezbędne do włączenia podstawowych funkcji witryny. Korzystamy również z plików cookie innych firm, które pomagają nam analizować sposób korzystania ze strony przez użytkowników, a także przechowywać preferencje użytkownika oraz dostarczać mu istotnych dla niego treści i reklam. Tego typu pliki cookie będą przechowywane w przeglądarce tylko za uprzednią zgodą użytkownika. Można włączyć lub wyłączyć niektóre lub wszystkie te pliki cookie, ale wyłączenie niektórych z nich może wpłynąć na jakość przeglądania.
Niezbędny
Niezbędne pliki cookie mają kluczowe znaczenie dla podstawowych funkcji witryny i witryna nie będzie działać w zamierzony sposób bez nich. Te pliki cookie nie przechowują żadnych danych umożliwiających identyfikację osoby.
Funkcjonalny
Funkcjonalne pliki cookie pomagają wykonywać pewne funkcje, takie jak udostępnianie zawartości witryny na platformach mediów społecznościowych, zbieranie informacji zwrotnych i inne funkcje stron trzecich.
Analityka
Analityczne pliki cookie służą do zrozumienia, w jaki sposób użytkownicy wchodzą w interakcję z witryną. Te pliki cookie pomagają dostarczać informacje o metrykach liczby odwiedzających, współczynniku odrzuceń, źródle ruchu itp.
Występ
Wydajnościowe pliki cookie służą do zrozumienia i analizy kluczowych wskaźników wydajności witryny, co pomaga zapewnić lepsze wrażenia użytkownika dla odwiedzających.
Reklama
Reklamowe pliki cookie służą do dostarczania użytkownikom spersonalizowanych reklam w oparciu o strony, które odwiedzili wcześniej, oraz do analizowania skuteczności kampanii reklamowej.

Statut Fundacji „Serce Boga"

Rozdział I. Postanowienia ogólne

 

§1

Fundacja „Serce Boga„, zwana dalej „Fundacją”, działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, ustawy z dn. 24.04.2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2003 Nr 96, poz. 873) oraz na podstawie postanowień niniejszego statutu.

 

§2

Dnia 15.03.2022 r. w Kancelarii Notarialnej w Garwolinie przy ul. Kościuszki 49 F przed Notariusz panią  Magdaleną Skupińską -Kozicką stawiła się Eva Krzanowski legitymująca się paszportem o nr C72HCPXPX, zamieszkała w 31 542 Bad Nenndorf, ul. Hindenburgstrasse 14 (zwana dalej „Fundatorem”).

 

§3

Siedzibą Fundacji jest miasto Pilawa w powiecie garwolińskim.

 

§4

Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.

 

§5

 1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej jak też obszar poza Rzeczypospolitą Polską.
 2. Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może prowadzić działalność w kraju i za granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Fundacja może tworzyć oddziały oraz inne jednostki organizacyjne w kraju i za granicą, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa polskiego lub państwa trzeciego.
 4. Fundacja może być członkiem organizacji o podobnym profilu działalności.

 

§6

 1. Fundacja posiada osobowość prawną.
 2. Fundacja współpracuje z krajowymi organizacjami o takich samych lub podobnych celach działania.
 3. Fundacja współpracuje z zagranicznymi oraz międzynarodowymi organizacjami o takich samych lub podobnych celach działania.

 

§7

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.
 2. Fundacja może tworzyć i przystępować do spółek handlowych lub uczestniczyć w fundacjach.
 3. Fundacja może nabywać inne podmioty gospodarcze.
 4. Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji.

§8

Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister właściwy ds. Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

§9

 1. Fundacja może używać pieczęci, godła, flagi, barwy, odznaki i znaki organizacyjne zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy wwybranych językach obcych.

 

§10

Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.

 

§11

Fundacja jest apolityczna.

 

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji

 

§12.

  1. Celami Fundacji jest działalność na rzecz społeczeństwa w zakresie opieki i pomocy społecznej oraz oświaty i wychowania, w zakresie:

1) rozpowszechniania Słowa Bożego;

2) rozpowszechniania myśli chrześcijańskich;

3) organizowania spotkań katechizacyjnych, rekolekcji, zebrań, cyklicznych nauczań, kursów, szkoleń, konferencji, pielgrzymek, koncertów, imprez masowych, wyjazdów formacyjnych, pokazów, targów, giełd;

4) tworzenie i patronatu nad ośrodkami rekolekcyjnymi, domami formacji;

5) przeprowadzania zbiórek rzeczy oraz zbiorek pieniężnych;

6) działalności reklamową, wystawiennicza, wydawanie gazet, płyt;

7) Fundacja prowadzi działalność na rzecz ogółu społeczności w sferze zadań publicznych o których mowa w ustawie z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2016.239);

8) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;

9) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;

10) udzielania pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa;

11) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

12) działalności charytatywnej;

13) ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, z późn. zm.);

14) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;

15) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

16) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;

17) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;

18) działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;

19) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

20) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;

21) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;

22) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

23) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;

24) turystyki i krajoznawstwa;

25) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;

26) udzielania poradnictwa obywatelskiego;

27) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;

28) upowszechniania i ochrony praw konsumentów;

29) promocji i organizacji wolontariatu;

30) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;

31) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;

32) działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2016.239);

33) przekazywania wsparcia organizacyjnego, finansowego i rzeczowego organizacjom, stowarzyszeniom, fundacjom, których cele są podobne, lub zbieżne z celami Fundacji „Serce Boga„.

 1. Działalność pożytku publicznego o której mowa powyżej może być prowadzona jako odpłatna oraz nieodpłatna działalność pożytku publicznego.
 2. Określone wyżej cele Fundacji, jak również sposoby ich realizacji, mogą być zmienione poprzez zmianę niniejszego statutu.
 3. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów po uzyskaniu wymaganych zgłoszeń, zezwoleń lub koncesji, jeżeli są wymagane przez przepisy prawne. Wartość środków majątkowych Fundacji przeznaczonych na działalność gospodarczą nie może być mniejsza niż tysiąc złotych. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji jest:
  • 4.1.  18.20. Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji;
  • 4.2. 18.12. Z Pozostałe drukowanie;
  • 4.3. 18.14. Z Introligatorstwo i podobne usługi;
  • 4.4. 47.19. Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych;
  • 4.5. 47.19. Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach;
  • 4.6. 47.61. Z Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
  • 4.7. 47.61. Z Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
  • 4.8. 47.63. Z Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
  • 4.9. 47.65. Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
  • 4.10. 47.7. Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
  • 4.11. 47.71. Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
  • 4.12. 47.71. Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
  • 4.13. 47.79. Z Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
  • 4.14. 47.81. Z Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona straganach i targowiskach;
  • 4.15. 47.82. Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach;
  • 4.16. 47.89. Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach;
  • 4.17. 47.91. Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet;
  • 4.18. 47.99. Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (Przeważająca);
  • 4.19. 55.10. Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania;
  • 4.20. 55.10. Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania;
  • 4.21. 55.90. Z Pozostałe zakwaterowanie;
  • 4.22. 56.21. Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering);
  • 4.23. 56.29. Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna;
  • 4.24. 58.11. Z Wydawanie książek;
  • 4.25. 58.13. Z Wydawanie gazet;
  • 4.26. 58.14. Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;
  • 4.27. 58.19. Z Pozostała działalność wydawnicza;
  • 4.28. 59.11. Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;
  • 4.29. 59.12. Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi;
  • 4.30. 59.13. Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;
  • 4.31. 59.14. Z Działalność związana z projekcją filmów;
  • 4.32. 59.20. Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych;
  • 4.33. 68.10. Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;
  • 4.34. 68.20. Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
  • 4.35. 73.11. Z Działalność agencji reklamowych;
  • 4.36. 77.33. Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery;
  • 4.37. 77.39. Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowana;
  • 4.38. 74.20. Z Działalność fotograficzna;
  • 4.39. 74.90. Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
  • 4.40. 77.11. Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek;
  • 4.41. 77.21. Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego;
  • 4.42. 77.22. Z Wypożyczanie kaset wideo, płyt CD, DVD itp.;
  • 4.43. 77.29. Z Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego;
  • 4.44. 77.33. Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery;
  • 4.45. 77.40. Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim;
  • 4.46. 79.12. Z Działalność organizatorów turystyki;
  • 4.47. 82.30. Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
  • 4.48. 82.99. Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana;
  • 4.49. 85.42. A Zakłady kształcenia nauczycieli i kolegia pracowników służb społecznych;
  • 4.50. 85.51. Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;
  • 4.51. 85.52. Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej;
  • 4.52. 85.59. B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
  • 4.53. 86.22. Z Praktyka lekarska specjalistyczna;
  • 4.54. 86.90. A Działalność fizjoterapeutyczna;
  • 4.55. 86.90. C Praktyka pielęgniarek i położnych;
  • 4.56. 86.90. E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana;
  • 4.57. 87.10. Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską;
  • 4.58. 87.20. Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
  • 4.59. 87.30. Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych;
  • 4.60. 87.90. Z Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem;
  • 4.61. 88.10. Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych;
  • 4.62. 88.91. Z Opieka dzienna nad dziećmi;
  • 4.63. 88.88. Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana;
  • 4.64. 90.01. Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych;
  • 4.65. 90.02. Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych;
  • 4.66. 90.03. Z Artystyczna i literacka działalność twórcza;
  • 4.67. 91.01. A Działalność bibliotek;
  • 4.68. 93.11. Z Działalność obiektów sportowych;
  • 4.69. 93.19. Z Pozostała działalność związana ze sportem;
  • 4.70. 93.29. Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
  • 4.71. 94.91. Z Działalność organizacji religijnych.
 4. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego.

 

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji

§13

 1. Na realizację celów Fundacji Fundator przeznacza kwotę pieniężną w wysokości 5000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych), która stanowić będzie fundusz założycielski Fundacji.
 2. Z funduszu założycielskiego Fundator przeznacza kwotę w wysokości 1.000,00 zł (jednego tysiąca złotych) na rozpoczęcie działalności gospodarczej, o której mowa w § 12 ust. 4 Statutu.
 3. Majątek Fundacji stanowi wniesiony przez Fundatora fundusz założycielski w kwocie 5000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) oraz wszelkie inne mienie (ruchomości i nieruchomości), środki finansowe i prawa majątkowe nabyte przez Fundację w toku działania.
 4. Majątek Fundacji pochodzi z:
  a) darowizn, w tym darowizn od Fundatora, spadków, zapisów
  b) sponsoringu, czyli umów o celowe finansowanie określonej działalności lub przedsięwzięcia w zamian za promocję sponsora
  c) grantów, czyli umów o przekazanie Fundacji środków z obowiązkiem rozliczenia dochodów z majątku Fundacji,
  d) dotacji ogólnopolskich i lokalnych, subwencji, ofiarności publicznej, konkursów,
  e) dochodów z majątku Fundacji,
  f)dochodów z darów, zbiórek i imprez publicznych, akcji charytatywnych,
  g) nawiązek i świadczeń pieniężnych zasądzonych na rzecz Fundacji przez sąd;
  h) wpływów pochodzących z wkładów na rachunkach bankowych i lokat kapitałowych oraz z papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych dostępnych na rynku kapitałowym, nieruchomości oraz innych praw majątkowych,
  i) innej działalności prowadzonej przez Fundację,
  j) kredytów, pożyczek,
  k) działalności gospodarczej Fundacji,
  l) innych źródeł dopuszczonych prawem;
 5. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową Fundacji.
 6. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, jej zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
 7. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we właściwych bankach zgodnie z przepisami prawa dewizowego.
 8. Przychody z darowizn, spadków i zapisów oraz subwencji i dotacji mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej. Jednakże postanowienie ofiarodawców nie może być sprzeczne z celami statutowymi Fundacji.

 

Rozdział IV. Władze Fundacji

§14

Władzami Fundacji są:

 1. Zarząd Fundacji, zwany dalej „Zarządem”.
 2. Rada Fundacji, zwana dalej „Radą”.
 3. Członkowie Zarządu oraz Rady mogą być wynagradzani za swoją pracę na rzecz Fundacji na podstawie odrębnych umów.

 

Zarząd

§15

 1. Zarząd Fundacji składa się z jednego, dwóch lub trzech członków powoływanych przez Radę Fundacji. W razie powołania dwuosobowego lub trzyosobowego Zarządu Fundacji, Rada Fundacji powołuje Prezesa Zarządu Fundacji spośród osób powołanych do pełnienia funkcji członka zarządu. W razie powołania zarządu jednoosobowego, jedyny członek zarządu, pełni funkcję Prezesa Zarządu Fundacji.
 2. Fundator może zostać powołany do Zarządu Fundacji.
 3. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez nieograniczoną liczbę kadencji.
 4. Kadencja Zarządu trwa 5 lat.
 5. Członkowie Zarządu powoływani i odwoływani są przez Radę Fundacji z zastrzeżeniem pierwszego składu Zarządu, który powołuje Fundator z wyjątkiem Fundatora, którego do Zarządu Fundacji może powołać Rada Fundacji.
 6. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
  a) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Rady Fundacji,
  b) śmierci członka Zarządu,
  c) odwołania przez Radę Fundacji.
 7. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej przez Radę Fundacji

 

§16

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. Oświadczenia woli  w imieniu Fundacji składa każdy członek Zarządu Fundacji samodzielnie także w przypadku zarządu wieloosobowego.
 2. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
  a) realizacja celów statutowych,
  b) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
  c) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
  d) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
  e) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji, z uwzględnieniem zasady gospodarności i legalności,
  f) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
  g) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
  h) dokonywanie zmian statutu Fundacji w tym zmiany celów Fundacji oraz podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacja oraz o likwidacji Fundacji i związanym z tym przekazaniem środków finansowych i majątku Fundacji.
 1. W przypadku Zarządu wieloosobowego, Zarząd w obecności wszystkich swoich członków, podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał: w przypadku Zarządu dwuosobowego- jednomyślnych, a w przypadku Zarządu trzyosobowego zwykłą większością głosów. Posiedzenie zwołuje Prezes Zarządu nie rzadziej niż raz w roku przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.3a. Posiedzenia Zarządu mogą odbywać się również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego komunikowania się na odległość, w szczególności za pomocą telefonu, videofonu lub poczty elektronicznej. Protokół z głosowania przeprowadzonego za pomocą środków bezpośredniej komunikacji na odległość, utrwalający w szczególności treść podjętych na tym posiedzeniu uchwał, powinien zostać sporządzony w formie pisemnej.
 1. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
 2. Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

 

Rada Fundacji

§17

 

 1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.
 2. Rada Fundacji składa się z 2-5 członków. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady i Wiceprzewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
 3. Członków pierwszego składu Rady Fundacji powołuje Fundator. Następnych członków Rady Fundacji na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada Fundacji.
 4. Odwołanie członka Rady Fundacji przed upływem kadencji możliwe jest w przypadku działania członka Rady Fundacji na szkodę Fundacji, naruszającego jej dobre imię lub sprzecznego z celami Fundacji. Odwołanie członka Rady Fundacji może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady.
 5. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:
  a) dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady,
  b) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
  c) śmierci członka Rady Fundacji.
 6. Kadencja członków Rady Fundacji trwa 3 lata.
 7. Nie można łączyć członkostwa w Radzie z członkostwem w Zarządzie, członek Rady nie może również pozostawać w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej w stosunku do Członka Zarządu.
 8. Nie może zostać członkiem Rady Fundacji osoba, która została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 9. Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstwa ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

 

§18

 1. Do kompetencji Rady Fundacji, oprócz kompetencji przewidzianych w Statucie należy:
  a) powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu,
  b) podejmowanie decyzji o zatrudnieniu Prezesa i członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia,
  c) proponowanie Zarządowi głównych kierunków działalności Fundacji,
  d) ogólna ocena pracy Zarządu,
  e) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych Zarządu Fundacji,
  f) ocena wykorzystania funduszy i zarządzania majątkiem Fundacji,
  g) nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji w szczególności kontrola stanu majątkowego Fundacji,
  h) rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu Fundacji z działalności oraz udzielanie Zarządowi absolutorium,
  i) udzielania zgody na czynności określone w § 16 ust. 2 lit. h. niniejszego Statutu,
  j) Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji, dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji

 

§19

 1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
 2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady Fundacji z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu, zgłoszony na piśmie przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.
 3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
 4. Posiedzenie Rady Fundacji może być zwołane w trybie nadzwyczajnym z inicjatywy Zarządu, bądź na pisemny wniosek Przewodniczącego lub przynajmniej dwóch jej członków dla rozpatrzenia sprawy o szczególnym charakterze.
 5. Nadzwyczajne posiedzenie Rady Fundacji winno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.
 6. Każdy z członków Rady Fundacji dysponuje jednym głosem.
 7. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący. Do ważności uchwał obligatoryjna jest obecność co najmniej dwóch członków Rady Fundacji.
 8. Posiedzenia Rady Fundacji mogą odbywać się również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego komunikowania się na odległość, w szczególności za pomocą telefonu, videofonu lub poczty elektronicznej. Protokół z głosowania przeprowadzonego za pomocą środków bezpośredniej komunikacji na odległość, utrwalający w szczególności treść podjętych na tym posiedzeniu uchwał, powinien zostać sporządzony w formie pisemnej.

Sposób reprezentacji

§20

Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych i niemajątkowych oraz do podpisywania w imieniu Fundacji uprawniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie.

 

Rozdział. V. Postanowienia końcowe

 

§21

 1. Zabronione jest:
  a) udzielenie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób z którymi członkowie, fundatorzy, członkowie organów, oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
  b) przekazywanie swojego majątku na rzecz fundatora, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
  c) wykorzystywanie majątku Fundacji na rzecz fundatora, członków organów Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji,
  d) zakup towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie jej organów, lub pracownicy, oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, lub po cenach wyższych niż rynkowe.
 2. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.
 3. Zarząd podejmuje decyzję w sprawie pozostałego majątku Fundacji, biorąc pod uwagę cel Fundacji oraz uzgodnienia z Radą Fundacji.

 

§22

 1. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we właściwych bankach zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego.
 2. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej organizacji o zbliżonych celach lub na realizację konkretnych celi, które są celami statutowymi Fundacji.
 3. Niniejszy Statut został przyjęty i podpisany przez Fundatora w dn. 15.03.2022r. oraz zmieniony w dn. 22.04.2022 uchwałą nr 1/4/2022 Zarządu Fundacji Serce Boga w zakresie § 12 ust. 1 -2 w celu ujednolicenia z brzemieniem § 5 ust. 1 Oświadczenia o ustanowieniu fundacji z dn. 15.03.2022 r. (Rep. A nr 362/2022).

Myślcie o Panu właściwie
i szukajcie Go w prostocie serca! (Mdr 1/1)

Albowiem od stworzenia świata niewidzialne Jego przymioty – wiekuista Jego potęga oraz bóstwo – stają się widzialne dla umysłu przez Jego dzieła (Rz 1/20)

Do Pana należy ziemia i to, co ją napełnia,
świat i jego mieszkańcy.
Albowiem On go na morzach osadził
i utwierdził ponad rzekami. (Ps 24/1)

Twoja jest, o Panie wielkość, moc, sława, majestat i chwała, bo wszystko, co jest na niebie i na ziemi, jest Twoje; do Ciebie, Panie, należy królowanie i ten, co głowę wznosi ponad wszystkich (1 Krn 29/11)

Ach, Panie Boże, oto stworzyłeś niebo i ziemię wielką swoją mocą i wyciągniętym ramieniem. Żadna rzecz nie jest niemożliwa dla Ciebie. (Jr 32/17)