Dostosuj preferencje dotyczące zgody
Używamy plików cookie, aby pomóc użytkownikom w sprawnej nawigacji i wykonywaniu określonych funkcji. Szczegółowe informacje na temat wszystkich plików cookie odpowiadających poszczególnym kategoriom zgody znajdują się poniżej. Pliki cookie sklasyfikowane jako „niezbędne” są przechowywane w przeglądarce użytkownika, ponieważ są niezbędne do włączenia podstawowych funkcji witryny. Korzystamy również z plików cookie innych firm, które pomagają nam analizować sposób korzystania ze strony przez użytkowników, a także przechowywać preferencje użytkownika oraz dostarczać mu istotnych dla niego treści i reklam. Tego typu pliki cookie będą przechowywane w przeglądarce tylko za uprzednią zgodą użytkownika. Można włączyć lub wyłączyć niektóre lub wszystkie te pliki cookie, ale wyłączenie niektórych z nich może wpłynąć na jakość przeglądania.
Niezbędny
Niezbędne pliki cookie mają kluczowe znaczenie dla podstawowych funkcji witryny i witryna nie będzie działać w zamierzony sposób bez nich. Te pliki cookie nie przechowują żadnych danych umożliwiających identyfikację osoby.
Funkcjonalny
Funkcjonalne pliki cookie pomagają wykonywać pewne funkcje, takie jak udostępnianie zawartości witryny na platformach mediów społecznościowych, zbieranie informacji zwrotnych i inne funkcje stron trzecich.
Analityka
Analityczne pliki cookie służą do zrozumienia, w jaki sposób użytkownicy wchodzą w interakcję z witryną. Te pliki cookie pomagają dostarczać informacje o metrykach liczby odwiedzających, współczynniku odrzuceń, źródle ruchu itp.
Występ
Wydajnościowe pliki cookie służą do zrozumienia i analizy kluczowych wskaźników wydajności witryny, co pomaga zapewnić lepsze wrażenia użytkownika dla odwiedzających.
Reklama
Reklamowe pliki cookie służą do dostarczania użytkownikom spersonalizowanych reklam w oparciu o strony, które odwiedzili wcześniej, oraz do analizowania skuteczności kampanii reklamowej.

Cele i zasady działania Fundacji

Celami Fundacji jest działalność na rzecz społeczeństwa w zakresie opieki i pomocy społecznej oraz oświaty i wychowania, w zakresie:

 1. rozpowszechniania Słowa Bożego;
 2. rozpowszechniania myśli chrześcijańskich;
 3. organizowania spotkań katechizacyjnych, rekolekcji, zebrań, cyklicznych nauczań, kursów, szkoleń, konferencji, pielgrzymek, koncertów, imprez masowych, wyjazdów formacyjnych, pokazów, targów, giełd;
 4. tworzenie i patronatu nad ośrodkami rekolekcyjnymi, domami formacji;
 5. przeprowadzania zbiórek rzeczy oraz zbiorek pieniężnych;
 6. działalności reklamową, wystawiennicza, wydawanie gazet, płyt;
 7. Fundacja prowadzi działalność na rzecz ogółu społeczności w sferze zadań publicznych o których mowa w ustawie z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2016.239);
 8. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
 9. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
 10. udzielania pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa;
 11. działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 12. działalności charytatywnej;
 13. ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, z późn. zm.);
 14. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
 15. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 16. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
 17. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
 18. działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
 19. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 20. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
 21. działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
 22. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 23. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
 24. turystyki i krajoznawstwa;
 25. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
 26. udzielania poradnictwa obywatelskiego;
 27. pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
 28. upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
 29. promocji i organizacji wolontariatu;
 30. działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
 31. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym) oraz rodzice dzieci autystycznych,

Myślcie o Panu właściwie
i szukajcie Go w prostocie serca! (Mdr 1/1)

Albowiem od stworzenia świata niewidzialne Jego przymioty – wiekuista Jego potęga oraz bóstwo – stają się widzialne dla umysłu przez Jego dzieła (Rz 1/20)

Do Pana należy ziemia i to, co ją napełnia,
świat i jego mieszkańcy.
Albowiem On go na morzach osadził
i utwierdził ponad rzekami. (Ps 24/1)

Twoja jest, o Panie wielkość, moc, sława, majestat i chwała, bo wszystko, co jest na niebie i na ziemi, jest Twoje; do Ciebie, Panie, należy królowanie i ten, co głowę wznosi ponad wszystkich (1 Krn 29/11)

Ach, Panie Boże, oto stworzyłeś niebo i ziemię wielką swoją mocą i wyciągniętym ramieniem. Żadna rzecz nie jest niemożliwa dla Ciebie. (Jr 32/17)